Algemene voorwaarden en optionele annuleringsverzekering

Accommodatie zoeken

Mijn verblijf afrekenen
Accommodatie zoeken

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Verhuur

De huurperiode loopt van de dag van aankomst om 15.00 uur tot de dag van vertrek om 11.00 uur, tenzij formeel anders is overeengekomen met de directie van de camping. (voor kampeerplaatsen kan de aankomst vanaf 14.00 uur zijn en het vertrek voor 12.00 uur).

2. Balans

Het saldo van het verblijf moet worden betaald door veilige betaling 21 dagen voor het begin van het verblijf voor verhuur en op de dag van aankomst voor kampeerplaatsen.

3. Aankomst

De klant moet op de in het contract vastgelegde datum aankomen. Als hij zijn aankomst moet uitstellen, moet hij de directie van de camping hiervan op de hoogte stellen. Als wij hierover geen informatie ontvangen, blijft de huuraccommodatie vrij tot 12.00 uur de volgende dag en kan deze aan een andere klant worden toegewezen.

4. Borg (indien gehuurd)

Na een bezoek aan het etablissement, het in bezit nemen van de accommodatie en het controleren van de inventaris, moet de klant een borgsom van 280 euro achterlaten bij de receptie als garantie (200 euro ter dekking van eventuele schade aan de accommodatie en 80 euro ter dekking van een eventuele onvoldoende schoonmaak van de accommodatie bij vertrek). De borg wordt bij vertrek terugbetaald na inspectie van de gehuurde accommodatie door de verantwoordelijke persoon tijdens de normale openingstijden van de receptie, of binnen een week na aftrek van eventuele kosten voor het herstellen van de accommodatie. Over de borgsom wordt geen rente in rekening gebracht.

5. Séjour

Het huurcontract is persoonlijk en kan alleen met toestemming van de directie van de camping aan derden worden overgedragen. De klant en de bewoners van de huuraccommodatie moeten zich houden aan het huishoudelijk reglement van de camping (een exemplaar kan op verzoek worden toegestuurd) en in het bijzonder: extra perso(o)n(en) zijn alleen toegestaan met toestemming van de campingdirectie en tegen een prijs die is aangegeven op de huurprijslijst. Klanten zijn verantwoordelijk voor alle door hen veroorzaakte schade. De klant wordt aangeraden te controleren of zijn persoonlijke verzekering hem dekt voor vakantiegebruik. Indien dit niet het geval is, wordt u aangeraden een dergelijke verzekering af te sluiten.

6. Bezoekers

Nadat ze zich hebben ingeschreven bij de receptie, moeten ze een bedrag betalen dat wordt aangegeven bij de receptie, afhankelijk van het gebruik dat ze maken van de diensten van de camping.

7. Wijzigingen

In het geval dat het verblijf op een essentiële manier wordt gewijzigd door de manager, kan de klant binnen 7 dagen na kennisgeving: ofwel de boeking annuleren en het volledige betaalde bedrag terugvorderen, ofwel akkoord gaan met deelname aan het gewijzigde verblijf door een wijziging van het contract te ondertekenen waarin de aangebrachte wijzigingen en de daaruit voortvloeiende prijsvermindering of -verhoging worden vermeld.

8. Onderbreking van verblijf

U dient de directie van de camping hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De voorwaarden die van toepassing zijn op deze onderbreking staan vermeld in de algemene verkoopvoorwaarden hieronder

9. Annulering

U moet de directie van de camping onmiddellijk op de hoogte stellen. Afhankelijk van het type reservering dat je hebt gekozen, vind je hieronder de details.

10. Claims of geschillen

Klachten moeten per aangetekende brief naar het hoofdkantoor worden gestuurd en vallen, na overleg met de bemiddelaar, onder de exclusieve bevoegdheid van de handelsrechtbank van La Rochelle.

11. Persoonlijke gegevens

De persoonlijke informatie die Camping La Brande nodiǵ heeft om te verwerken, en die u betreft, vloeit voort uit uw benadering met het oog op het maken van een reservering bij ons etablissement, of met het oog op het ontvangen van documentatie. Deze informatie wordt niet verkocht of doorgegeven aan derden en is strikt voorbehouden voor intern gebruik door de camping. Ze worden verwerkt in overeenstemming met de RGPD.

Bijlage: Algemene verkoopvoorwaarden

Zoals elk contract brengt het wederzijdse rechten en plichten met zich mee. Deze rechten en plichten worden hieronder uiteengezet. De algemene verkoopvoorwaarden gaan in op de datum van ondertekening van dit contract en vervallen op de dag van vertrek van de camping.

WAT IS DE DUUR VAN HET CONTRACT?  De geldigheidsduur komt overeen met de duur van de door de camping verkochte diensten.

WAT GARANDEREN WE?  Standaardtarief: Dit tarief omvat geen terugbetaling in geval van annulering. Flexi tarief: Met uitzondering van de annuleringskosten (30€), garanderen wij de terugbetaling van de betaalde bedragen tot 21 dagen voor de aankomstdatum, zonder dat u een bewijs van betaling hoeft te overleggen. Tussen de 20e dag voor uw aankomst en het einde van uw verblijf op de camping, en op voorwaarde dat u een bewijs hebt geleverd, hebt u recht op terugbetaling. Als de huurder om een van de onderstaande redenen niet van zijn verblijf kan genieten: De garantie voorziet in terugbetaling aan de huurder van de door hem/haar betaalde bedragen die verschuldigd zijn uit hoofde van dit contract, met uitzondering van annuleringskosten (30€).

WANNEER GRIJPEN WE IN?  Wij grijpen in op de gronden en in de omstandigheden die hieronder worden genoemd, met uitsluiting van alle andere gronden en omstandigheden.

ERNSTIGE ZIEKTE, ERNSTIG ONGEVAL OF OVERLIJDEN (met inbegrip van de terugval of verergering van een chronische of reeds bestaande ziekte, alsmede de gevolgen of nawerkingen van een ongeval dat zich heeft voorgedaan voordat u de polis afsloot) : Uzelf, uw wettelijke of feitelijke echtgeno(o)t(e); Uw ascendenten of descendenten tot de 2e graad, en/of die van uw wettelijke of feitelijke echtgeno(o)t(e); Uw broers, zussen, zwagers, schoonzussen, schoonzonen, schoondochters; Bij overlijden van uw oom, tante, neven en nichten; Uw professionele vervanger, op voorwaarde dat zijn/haar naam wordt vermeld bij het afsluiten van de polis De wettelijke voogd van een persoon die gewoonlijk onder uw dak woont, de persoon die tijdens uw reis verantwoordelijk is voor de zorg voor uw minderjarige kinderen, de persoon die verantwoordelijk is voor de zorg voor een gehandicapte persoon, als u de wettelijke voogd bent. Wij komen alleen tussenbeide als de ziekte of het ongeval u formeel verhindert uw woning te verlaten, medische verzorging vereist en u verhindert een professionele of andere activiteit uit te oefenen.

 • COMPLICATIES TEN GEVOLGE VAN DE ZWANGERTIJD die de absolute stopzetting van elke professionele of andere activiteit met zich meebrengen en op voorwaarde dat de persoon op het moment van vertrek niet meer dan 6 maanden zwanger is of als de aard van de reis onverenigbaar is met uw zwangerschapstoestand, op voorwaarde dat u niet op de hoogte was van uw toestand toen u uw reis boekte.
 • CONTRA-INDICATIES EN VERDERE VACCINATIE
 • ECONOMISCHE LICENTIE / BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST Door uzelf, uw echtgeno(o)t(e) of uw feitelijke echtgeno(o)t(e), op voorwaarde dat deze beslissing niet bekend was op het moment dat de vakantie werd geboekt.
 • Dagvaarding om voor een rechtbank te verschijnen, ALLEEN IN DE VOLGENDE GEVALLEN: Jury of getuige in Assisen, benoeming als deskundige, of u wordt gedagvaard op een datum die samenvalt met de periode van uw verblijf.
 • UITNODIGING OM EEN KIND TE ADOPTEREN: Op voorwaarde dat je wordt uitgenodigd op een datum die samenvalt met de periode van je verblijf.
 • HERZIENINGSEXAMEN: Na een onvoldoende die onbekend was op het moment van de boeking of het afsluiten van het contract (alleen hoger onderwijs), op voorwaarde dat het examen plaatsvindt tijdens het verblijf.
 • VERNIELING VAN BEDRIJFS- OF PRIVÉGEBOUWEN: Als gevolg van brand, explosie of waterschade, op voorwaarde dat het genoemde pand voor meer dan 50% vernield is.
 • DIEFSTAL UIT BEDRIJFS- OF PRIVÉGEBOUWEN: Op voorwaarde dat het belang van de diefstal uw aanwezigheid vereist en dat de diefstal plaatsvindt binnen 48 uur voor vertrek.
 • ERNSTIGE SCHADE AAN UW VOERTUIG: In de 48 uur voor vertrek en voor zover deze niet gebruikt kan worden om u naar uw vakantiebestemming te brengen.
 • OCTROI D'UN EMPLOI OR D'UN STAGE PAR POLE EMPLOI: Op voorwaarde dat de persoon ingeschreven is als werkzoekende bij Pôle Emploi en dat de baan of opleiding begint voor of tijdens de reis. Wijzigingen in het type arbeidsovereenkomst worden niet gegarandeerd (bv. omzetting van een contract van bepaalde duur in een contract van onbepaalde duur).
 • INTREKKING OF WIJZIGING VAN DE DATUM VAN BETAALD VERLOF DOOR DE WERKGEVER: Schriftelijk toegekend vóór de inschrijving voor de vakantie, met uitzondering van bedrijfsleiders, zelfstandige professionals, ambachtslieden en entertainers.
 • PROFESSIONELE OVERSTAP: Opgedragen door je superieuren en niet door jou gevraagd, met uitzondering van bedrijfsleiders, vrije beroepen, ambachtslieden en intermitterende amusementswerkers.
 • VISUMWEIGERING DOOR DE AUTORITEITEN VAN HET LAND: Op voorwaarde dat de aanvraag voor hetzelfde land niet eerder door deze autoriteiten is geweigerd. Een bewijs van de ambassade is vereist.
 • NATUURLIJKE ONGEVALLEN (IN DE MAATREGEL VAN WET Nr. 86-600 VAN 13 JULI 1986 ALS GEWIJZIGD): Gebeurtenis op de plaats van verblijf, die leidt tot een verbod op verblijf daar (stad, district, enz.) door de lokale of prefecturele autoriteiten voor de gehele of gedeeltelijke periode die is vastgelegd in het boekingscontract, en die zich voordoet nadat dit contract is afgesloten.
 • PLAATSVERBOD: (Gemeente, district, enz.) binnen een straal van vijf kilometer van de verblijfplaats, door de plaatselijke of prefectorale overheid, naar aanleiding van een zeeverontreiniging of epidemie.
 • ONTBINDING (PACS OF HUWELIJK): In geval van echtscheiding of scheiding (PACS), op voorwaarde dat de procedure voor de rechtbank werd gebracht nadat de reis was geboekt en op vertoon van een officieel document.

ANNULERING VAN PERSONEN DIE U VERGEZELLEN :  (Maximaal 6 personen) die tegelijkertijd met jou geboekt hebben en verzekerd zijn onder hetzelfde contract, wanneer de annulering te wijten is aan een van de bovenstaande oorzaken.

WAT ZIJN DE ALGEMENE UITSLUITINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP AL ONZE DEKKINGEN? Wij kunnen niet tussenbeide komen wanneer uw aanspraken op dekking of uitkeringen het gevolg zijn van schade als gevolg van : Epidemieën, natuurrampen en vervuiling. Burgeroorlog of buitenlandse oorlog, oproer, burgerlijke onlusten of stakingen; Vrijwillige deelname van een verzekerde aan oproer of stakingen; Desintegratie van de atoomkern of bestraling als gevolg van ioniserende straling; Alcoholisme, dronkenschap, het gebruik van drugs, verdovende middelen of medicijnen die niet door een arts zijn voorgeschreven; Elke opzettelijke handeling die kan leiden tot dekking van de polis en de gevolgen van strafrechtelijke vervolging tegen u; Duels, weddenschappen, vechtpartijen (behalve bij zelfverdediging); Het beoefenen van de volgende sporten: bobsleeën, skeleton, bergbeklimmen, wedstrijdrodelen, luchtsporten met uitzondering van parasailing, evenals de sporten die voortvloeien uit deelname aan of training in officiële wedstrijden of competities georganiseerd door een sportfederatie. Zelfmoorden en de gevolgen van pogingen tot zelfmoorden De afwezigheid van gevaar. Ziekte die een psychologische of psychotherapeutische behandeling vereist, inclusief zenuwinzinkingen waarvoor geen ziekenhuisopname van ten minste 4 dagen nodig was op het moment van annulering van de vakantie. Het niet nemen van vaccinaties. Het niet kunnen tonen van een identiteitskaart of paspoort om welke reden dan ook. Ziekte of ongeval

HOEVEEL DRAGEN WE BIJ?  Wij komen tussen voor het bedrag van de betaalde bedragen op de dag van de gebeurtenis die aanleiding kan geven tot de garantie, in overeenstemming met de algemene verkoopvoorwaarden van Camping La Brande.

HOE LANG HEB JE DE TIJD OM EEN CLAIM TE MELDEN?  Medische redenen: u moet uw schadeclaim indienen zodra een bevoegde medische instantie heeft vastgesteld dat de ernst van uw gezondheidstoestand een contra-indicatie vormt voor uw reis. Voor elke andere reden voor annulering: u moet uw schadeclaim indienen zodra u op de hoogte bent van de gebeurtenis die tot dekking kan leiden.

HOE SNEL ONTVANG JE COMPENSATIE?  Betaling vindt plaats binnen vijftien dagen nadat we een overeenkomst hebben gesloten.

WELKE SANCTIES ZIJN VAN TOEPASSING ALS U OPZETTELIJK EEN VALSE VERKLARING AFLEGT OP HET MOMENT VAN DE CLAIM?  Fraude, verzwijging of opzettelijke onjuiste voorstelling van uw kant met betrekking tot de omstandigheden of gevolgen van een claim zal resulteren in het verlies van alle rechten op uitkeringen of compensatie voor die claim.

WAT IS DE VERJARINGSTERMIJN? Elke vordering met betrekking tot dit contract kan alleen worden ingesteld binnen een jaar na de gebeurtenis die er aanleiding toe heeft gegeven. U moet het schadeformulier sturen naar : CAMPING LA BRANDE, Rte des huitres, 17480 LE CHATEAU D’OLERON / 0033(0)546476237 / contact@camping-labrande.com